ข่าวสาร และ กิจกรรม

"    เชี่ยวชาญการบริการงบประมาณ การวางแผน การถ่ายทอด สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทันสมัย และโปร่งใส  "


นาวสาวฐิติพร มณีจันสุข

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

ประกาศ  จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศช่องทาง เข้าถึงข้อมูล  จัดซื้อจัดจ้าง  ของ  มหาวิทยาลัยพะเยา โดยง่าย

บริการ E-Service

ช่องทาง เข้าถึงเว็บไซต์บริการต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยง่าย

ระบบ E-Budget

ระบบจัดการงบประมาณ และ เอกสารต่างๆ มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าสู่ระบบ

ระบบ UP-ITA

ระบบประเมินความโป่งใส OIT IIT EIT มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าสู่ระบบ

ระบบ  UP-Services

รวมเว็บไซต์การให้บริการต่างๆ มหาวิทยาลัยพะเยา      

ดูเพิ่มเติม

ระบบ UP-Risk

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา


(พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้)

ระบบประมวลจริยธรรม ฯ

ระบบรับฟังคสามคิดเห็น มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าสู่ระบบ

ระบบการลา

ระบบลา และยื่นเอกสารต่างๆ มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าสู่ระบบ

จำลอง E-Budget

ระบบจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 


(ใช้ฝึกสอนจำลองการใช้งาน)

เข้าสู่ระบบ