คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

Line @ คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

(ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน)

Back to top button
Close