คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.สมเกียรติ  ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(ประธาน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการ)

นายธีระวัฒน์  พุฒิบูรณวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ

(กรรมการและเลขานุการ)

นางสาวชญาดา จีนเอียด

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

Back to top button
Close