• โครงสร้างคณะและวิทยาลัยปี 2563

  Photo of โครงสร้างคณะและวิทยาลัยปี 2563

  โครงสร้างคณะและวิทยาลัย ปี2563ดาวน์โหลด

 • โครงสร้างคณะและวิทยาลัย ปี 2563 (ปรับให้คณะแก้ไข)

  Photo of โครงสร้างคณะและวิทยาลัย ปี 2563 (ปรับให้คณะแก้ไข)

  ดาวน์โหลดที่นี่

 • ความโปร่งใส

  Photo of ความโปร่งใส

  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือการประเมิน ITA  (สำนักงาน ป.ป.ช.) รายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีง…

 • รายงานการควบคุมภายในประจำปี

  Photo of รายงานการควบคุมภายในประจำปี

  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง – หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 – รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐใ…

 • ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  Photo of ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562-2565 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำห…

 • Re Invent (2)

  Photo of Re Invent (2)

  คู่มือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (Repositioning) – Fi ReinventingUniversity-64-18Feb2020 The-World-Ranking แบบฟอร์มคำของบโครงการ Reinventing U (ปี 64) เอกสารเพิ่มเติม 19/02/2020