ประวัติความเป็นมางานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Risk Management Section)

             มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยตรวจสอบภายใน

            ต่อมาในปีการศึกษา 2557 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งที่ 78 (12/2557) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 จึงได้จัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยงขึ้นและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการดำเนินการทบทวน วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

ชื่อหน่วยงาน

(ภาษาไทย)หน่วยบริหารความเสี่ยง(ภาษาอังกฤษ)Risk Management Section

วิสัยทัศน์

            “ มีระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ”

ปรัชญา

            “ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน นำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ”

พันธกิจ

             มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย

ภารกิจหลัก

  1. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน การบริหารงาน และการป้องปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดำเนินงาน
  3. เป็นหน่วยงานที่นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้และผลักดันให้มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัย
  4. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด ภายใต้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
  5. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  6. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เป้าหมาย

        1. มีระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

        2. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

        3. มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินและตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก                                                                                                  

ช่องทางติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่องร้องเรียน

หน่วยบริหารความเสี่ยง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร 054-466666 ต่อ 1070-1071

Email  : riskuop@hotmail.com

เว็บไซด์  http://www.risk.up.ac.th

Line @ คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

เวลาในการให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

Back to top button
Close