แผนการดำเนินงาน


#1

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา)

มหาวิทยาลัย รายงานผล

#2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มหาวิทยาลัยพะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา แผนปฏิบัติการ

#3

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มหาวิทยาลัยพะเยา)

มหาวิทยาลัย รายงานผล

#4

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา แผนปฏิบัติการ

#5

รายงานการกํากับติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานการกํากับติดตาม

#6

รายงานการกํากับติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองแผนงาน)

กองแผนงาน รายงานการกํากับติดตาม

#7

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองแผนงาน)

กองแผนงาน แผนปฏิบัติการ

#8

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองแผนงาน)

กองแผนงาน รายงานผล

#9

รายงานการกํากับติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองแผนงาน)

กองแผนงาน รายงานการกํากับติดตาม

#10

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองแผนงาน)

กองแผนงาน แผนปฏิบัติการ