แผนการดำเนินงาน


#1

รายงานการกํากับติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองแผนงาน) | เปิดอ่าน

รายงานการกํากับติดตาม

#2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองแผนงาน) | เปิดอ่าน

แผนปฏิบัติการ

#3

รายงานการกํากับติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองแผนงาน) | เปิดอ่าน

รายงานการกํากับติดตาม

#4

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองแผนงาน) | เปิดอ่าน

แผนปฏิบัติการ

#5

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองแผนงาน) | เปิดอ่าน

กองแผนงาน รายงานผล

#6

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา) | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัย รายงานผล

#7

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มหาวิทยาลัยพะเยา) | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัยพะเยา แผนปฏิบัติการ

#8

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มหาวิทยาลัยพะเยา) | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัย รายงานผล

#9

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา) | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัยพะเยา แผนปฏิบัติการ

#10

รายงานการกํากับติดตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา) | เปิดอ่าน

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานการกํากับติดตาม