การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


#1

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

#2

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผล

#3

รายงานการกํากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกํากับติดตาม

#4

แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน

#5

รายงานการกํากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกํากับติดตาม

#6

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผล

#7

รายงานการกํากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกํากับติดตาม

#8

แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน

#9

แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน

#10

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา