งานพัฒนาคุณภาพองค์กร


นางสาวปริญาพร  สันตะจิตต์

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพองค์กร

นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


054-466-666 ต่อ 1091

pariyaporn.sa@up.ac.th

นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์

นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1091

wanwipa.ka@up.ac.th

นางสาวญภคกร ไชยมงคล

นางสาวญภคกร ไชยมงคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


054-466-666 ต่อ 1091

yaphakhakorn.ch@up.ac.th

นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1091

nattapong.ya@up.ac.th

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรระดับภายในและภายนอก ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนการจัดการความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร
  • กำกับ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพองค์กร ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย