งาน งบประมาณ

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1094


หัวหน้างาน  

งบประมาณ

นางสาวนิตยา  ปรางค์สุวรรณ

email :  nittaya.pr@up.ac.th


นางสาวนิภาพร  จุมปา
email : nipaporn.ju@up.ac.th

นางสาวนิตติยา บุญปั๋น

email : nittiya.ja@up.ac.th

นางสาวปวีณา   มูลสวัสดิ์

email : paweena.mo@up.ac.th

นายอุดมชัย   ยะวัน
email : udomchai.ya@up.ac.th

นางสาวโชติรส   เปี่ยมน้อย

email : chotiros.pi@up.ac.th