งาน  ธุรการ 

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1091                                          


หัวหน้างานธุรการ

นางสาวอริสรา      สุธรรมเม็ง

email : aridsara.su@up.ac.th


นางสาวรัตติยา   เงินเย็น
email : rattiya.ti@up.ac.th

นายนาวิน  เพียงแก้ว

email : navin.ph@up.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์  กัณธะคำ 

email : ukrit.ka@up.ac.th