ประวัติ ความเป็นมา

พ.ศ. 2538

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แต่เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตั้งแต่พุทธศักราช 2538 และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้มีมติให้ลงชื่อมหาวิทยาลัย นเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2542

การจัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว  และในปีการศึกษา 2542 ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนหน้าที่ตั้งถาวร ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พ.ศ. 2544

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จึงได้เริ่มก่อตั้งงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา  2544  อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานบริหาร ประกอบไปด้วยงานธุรการ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานติดตามและประเมินผล และวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 ปี  ทำให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีนิสิตและบุคลากรจำนวนมาก  จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร  วิชาการ  แหล่งงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ  งานนโยบายและแผนจึงได้เปลี่ยนเป็น  ส่วนงานนโยบายและแผนในปีการศึกษา 2547 ซึ่งประกอบไปด้วย  งานธุรการ  งานยุทธศาสตร์และติดตามผล  การวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง  การวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง และงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

พ.ศ. 2550

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยมนเรศวร ครั้งที่ 131/(4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาพ.ศ 2550 และได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา"

พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเนรเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 5/2553  ให้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารจากส่วนงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  เป็นกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา  ประกอบไปด้วย  งานธุรการ  งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล  การวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง  การวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

พ.ศ. 2555

ในปีพศ 2555 กองแผนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน  กองแผนงานจึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 35(9/2555) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของ กองแผนงาน ประกอบด้วย  งานธุรการ  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน  การติดตามผลและประเมินผล  การวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

ในปัจจุบัน

จนกระทั่งปัจจุบัน  ให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย  ระดับงานภายในกองแผนงาน  ให้ประกอบไปด้วย  งานธุรการ  งานแผนยุทธศาสตร์  งานงบประมาณ  งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์  และงานสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส