โครงสร้าง บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร และการติดต่อ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

กองแผนงาน

นาวสาวฐิติพร มณีจันสุข

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1095 

email : thitiporn.ma@up.ac.th

งาน ธุรการ 

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1091                                          


หัวหน้างานธุรการ

นางสาวอริสรา  สุธรรมเม็ง

email : aridsara.su@up.ac.th


นางสาวรัตติยา  เงินเย็น
email : rattiya.ti@up.ac.th

นายนาวิน  เพียงแก้ว

email : navin.ph@up.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์  กัณธะคำ 

email : ukrit.ka@up.ac.th

งาน งบประมาณ

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1094


หัวหน้างานงบประมาณ

นางนิตยา  ปรางค์สุวรรณ

email : nittaya.pr@up.ac.th


นางสาวนิภาพร  จุมปา
email : nipaporn.ju@up.ac.th

นางสาวนิตติยา  บุญปั๋น

email : nittiya.ja@up.ac.th

นางสาวปวีณา  มูลสวัสดิ์

email : paweena.mo@up.ac.th

นายอุดมชัย  ยะวัน
email : udomchai.ya@up.ac.th

นางสาวโชติรส  เปี่ยมน้อย

email : chotiros.pi@up.ac.th

งาน แผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1090

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์

นางสาวอัมพิกา  อัมพุธ

email : aumpika.au@up.ac.th

นางสาวพัณณ์ชิตา  เจริญวัชรวิทย์
email : phanchita.ja@up.ac.th

นายนวพันธ์ุ  วิรัตน์เกษม

email : nawapan.wi@up.ac.th

งาน สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1093

หัวหน้างานสารสนเทศ

เชิงยุทธศาสตร์

นายฤทธิชัย  มณีทิพย์

email : rittichai.ma@up.ac.th

นายศุภชัย  จันต๊ะอุตม์

email : suphachai.ja@up.ac.th

งาน สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1092

หัวหน้างานสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยง

และความโปร่งใส

นางสาวชญาดา  จีนเอียด

email : amornpan.ta@up.ac.th

นางสาวสิริกานต์  จงถนอม
email : sirikarn.jo@up.ac.th

นางสาวโชติกา  หนุ่มดี

email : chotika.nu@up.ac.th

นางสาวอัญชนา  ปินตา

email : unchana.pi@up.ac.th

งาน พัฒนาคุณภาพองค์กร

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1090

หัวหน้างาน
พัฒนาคุณภาพองค์กร

นางสาวปริญาพร  สันตะจิตต์

email : pariyaporn.sa@up.ac.th

นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์

email : wanwipa.ka@up.ac.th