รายงานการควบคุมภายในประจำปี

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

–   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

– รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มและคำอธิบาย

– แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)

– คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน

– รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6)  สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน

 รายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (2557 – ปัจจุบัน)