แผนที่ตั้งของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000