งาน  พัฒนาคุณภาพองค์กร

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1091

หัวหน้างาน
พัฒนาคุณภาพองค์กร

นางสาวปริญาพร  สันตะจิตต์

email : pariyaporn.sa@up.ac.th

นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์

email:wanwipa.ka@up.ac.th