สถานะการรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)