แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยพะเยา พ.ศ.2563-2566