ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
       ปีงบประมาณ 2564
           – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 – มี.ค.2564)
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ต.ค.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พ.ย.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ธ.ค.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ม.ค.2564
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ก.พ.2564
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มี.ค.2564
              – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน เม.ย.2564
         
        ปีงบประมาณ 2563
             – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562 – ก.ย 2563)
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ต.ค.2562
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พ.ย.2562
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธ.ค.2562
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ม.ค.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ก.พ.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มี.ค.2563 
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน เม.ย.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พ.ค.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มิ.ย.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ก.ค.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ส.ค.2563
           – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ก.ย.2563