คำถามที่พบบ่อย

Q :   การรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
มีการให้ดำเนินการจัดส่งประจำปีงบประมาณกี่รอบต่อปี และต้องจัดทำเอกสารอย่างไร

A :  การรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วนฯ ต้องมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  https://plan.up.ac.th/รายงานความก้าวหน้าตามต/  หรือที่หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ชื่อรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KOI) และแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ

Q : ทำไมถึงต้องทำรายงานการควบคุมภายใน

A :  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินการและแบบฟอร์มได้ที่  https://plan.up.ac.th/ รายงานการควบคุมภายในปร/ 

คำถามที่พบบ่อย ระบบ e-Budget

Q : จะขอแก้ไขชื่อโครงการทำอย่างไร
A : 1.ทำบันทึกข้อความ มายังกองแผนงานขอเปลี่ยนชื่อโครงการเรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน
2.กองแผนงานรับเอกสสารเสนอไปยังผู้อำนวยการ
3. ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ เสร็จสิ้นขั้นตอนอนุมัติ พร้อมส่งต่อเรื่องเปลี่ยนชื่อโครงการไปยังกองคลังเพื่อเปลี่ยนในระบบ AX
4.ผู้ดูแลระบบ E-budget ทำการเปลี่ยนชื่อโครงการให้ในระบบ E-budget เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Q : มพ. กค. 01 แบบเชื่อ และ สด แตกต่างกันอย่างไร ?
A : แบบเชื่อ
○เป็นใบแยกส่วนออกมาไม่มีเกี่ยวข้องกับใบขอใช้งบประมาณโดยสิ้นเชิง
○ในระบบให้ทำในกรณีไม่เกิน 1 แสนบาททั้งนั่น เกินกว่านั่นให้ทำผ่านระบบ EGP ในระบบทำเพียงแค่ ทำใบขอใช้งบประมาณ และ ใบเบิกเพียงเท่านั่น
แบบสด
○เป็นเพียงใบช่วยออก ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดเงิน ใดๆ ทั้งสิ้น
○ยอดเงินทั้งหมดถูกอ้างอิงมาจากใบขอใช้งบประมาณ ในตัวของมันจะไม่มีการผูกผันงบประมาณ
○ไม่สามารถกำหนดราคาต่อชิ้นเองได้ จะคำนวณมาจาก ราคาทั้งหมดหารด้วยจำนวนชิ้น

Q : การกรอกชื่อคนที่ถูกต้องในระบบทำอย่างไร
A : สิ่งที่ไม่ควรทำ
○นำข้อความคัดลอกนำมาวางใส่
○ใส่ชื่อที่ไม่มีอยู่ในระบบ