การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

และควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย (2557 – ปัจจุบัน) 

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยพะเยา