งาน สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 3821

หัวหน้างานสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยง

และความโปร่งใส

นางสาวชญาดา  จีนเอียด

email : amornpan.ta@up.ac.th

นางสาวสิริกานต์ จงถนอม
email : sirikarn.jo@up.ac.th

นางสาวโชติกา  หนุ่มดี

email : chotika.nu@up.ac.th

นางสาวอัญชนา  ปินตา

email : unchana.pi@up.ac.th