งาน สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1093

หัวหน้างานสารสนเทศ

เชิงยุทธศาสตร์

นายฤทธิชัย  มณีทิพย์

email : rittichai.ma@up.ac.th

นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์

email : suphachai.ja@up.ac.th