งาน แผนยุทธศาสตร์

เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 1091

หัวหน้างาน  

แผนยุทธศาสตร์

นางสาวอัมพิกา  อัมพุธ

email :  aumpika.au@up.ac.th

นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์
email : phanchita.ja@up.ac.th

นายนวพันธ์ุ  วิรัตน์เกษม

email : nawapan.wi@up.ac.th