แผนยุทธศาสตร์ 2565

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไปสู่การปฏิบัติของคณะและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569แผนภาพสรุป

แผนเฉพาะด้าน 

พ.ศ. 2565 - 2569

อธิการบดี

แถลงนโยบาย 2 ก.ค. พ.ศ. 2564

แผนพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร

แผนปฏิบัติการ

 ปี พ.ศ.  2565

แผนวิจัย

7 ก.ค. พ.ศ. 2564

แผน ICT Support 

7 ก.ค. พ.ศ. 2564

แผนคณะ กอง ศูนย์

พ.ศ. 2565 - 2569

ร่างคณะ กอง ศูนย์

 เล่มแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2569 สมบูรณ์

อธิการบดี  

แถลงนโยบาย 2 ก.ค. พ.ศ. 2564

คำอธิบายแบบ RM-Plan

 พร้อมตัวอย่าง V7


แผนพลิกโฉม

พ.ศ. 2565 - 2569

SDG แผนพลิกโฉม

 พ.ศ. 2565 - 2569

SDGs data

.collection guide impact_v1.5.1-4