คุณธรรมและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการประเมิน ITA (สำนักงาน ป.ป.ช.)

คุ่มือการกรอกในระบบ UP ITA

ปฏิทินการดำเนินงาน ITA มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ

QR Code ตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลคะแนนการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยพะเยา