วิสัย ทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการจัดทำงบประมาณวางแผน
และพัฒนาเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ

จัดทำและวางแผนกลยุทธยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการกำกับติดตามประเมินผลพัฒนา
ด้านศักยภาพและฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยสมรรถนะหลัก

เชียวชาญการบริหารงบประมาณ
วางแผนและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ