อำนาจหน้าที่

 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
  มาตรา 7
  • มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้
  • (1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
  • (2) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย
  • (3) ส่วนงานวิชาการ
  • (4) ส่วนงานอื่น
  มาตรา 33
  • อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
  • (1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • (2) บริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
  • (3) บรรจุ แต่งตั้ง ดำเนินการทางวินัย และถอดถอนพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  • (4) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  • (5) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  • (6) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
  • (7) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
  • (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
  ข้อ 9
  • ให้มหาวิทยาลัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามลำดับ
  ข้อ 13
  • ให้มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณ สำหรับกองทุนต่าง ๆ ตามระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ข้อ 15
  • ให้กองแผนงาน จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประมาณการรายได้ตามประเภทเงินรายได้ 7 ประเภท ตามข้อ 5 งบประมาณสะสม แยกตามประเภทรายจ่ายที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ข้อ 28
  • กองแผนงานและกองคลัง ดำเนินการตรวจสอบ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนงาน และรายได้รับจริงของส่วนงาน เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาจัดทำงบประมาณสะสมของมหาวิทยาลัย และส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ 7 (4)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
  ข้อ 35 วรรคแรก
  • ให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการสื่อสารการดำเนินงานตามแผนแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  ข้อ 37 วรรคแรก
  • ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยกำกับติดตามให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการควบคุมภายในอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง
  ข้อ 38
  • ให้มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้มีการทบทวนแผนในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
  ข้อ 43 วรรคแรก
  • ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีกลไกและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
  ข้อ 44
  • ให้มหาวิทยาลัยกำกับติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามข้อควรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้