อำนาจหน้าที่

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
    มาตรา 6
    ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
    ข้อ 15
    ให้กองแผนงาน จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประมาณการรายได้ ตามข้อ 5 งบประมาณสะสม แยกตามประเภทรายจ่ายที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี