ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ภาษาไทย
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ภาษาอังกฤษ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567