ประวัติความเป็นมา

 • พ.ศ. 2538
  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แต่เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตั้งแต่พุทธศักราช 2538 และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้มีมติให้ลงชื่อมหาวิทยาลัย นเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา.
 • พ.ศ. 2542
  การจัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราว และในปีการศึกษา 2542 ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนหน้าที่ตั้งถาวร ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
 • พ.ศ. 2544
  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จึงได้เริ่มก่อตั้งงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานบริหาร ประกอบไปด้วยงานธุรการ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานติดตามและประเมินผล และวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง.
 • พ.ศ. 2547
  มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 12 ปี ทำให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีนิสิตและบุคลากรจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร วิชาการ แหล่งงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ งานนโยบายและแผนจึงได้เปลี่ยนเป็น ส่วนงานนโยบายและแผนในปีการศึกษา 2547 ซึ่งประกอบไปด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามผล การวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง การวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง และงานวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง.
 • พ.ศ. 2550
  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยมนเรศวร ครั้งที่ 131/(4/2550) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาพ.ศ 2550 และได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา".
 • พ.ศ. 2553
  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 5/2553 ให้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารจากส่วนงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เป็นกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล การวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง การวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง.
 • พ.ศ. 2555
  ในปีพศ 2555 กองแผนงานได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน กองแผนงานจึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 35(9/2555) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของ กองแผนงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน การติดตามผลและประเมินผล การวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง.
 • ในปัจจุบัน
  จนกระทั่งปัจจุบัน ให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน ให้ประกอบไปด้วย งานธุรการ งานแผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และงานสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส.