งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์


นายฤทธิชัย มณีทิพย์

นายฤทธิชัย มณีทิพย์

หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์


054-466-666 ต่อ 1093

rittichai.ma@up.ac.th

นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์

นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


054-466-666 ต่อ 1093

suphachai.ja@up.ac.th

นายอภิเชษฐ ปัญญา

นายอภิเชษฐ ปัญญา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


054-466-666 ต่อ 1093

apichet.pa@up.ac.th

งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ, Info Graphic
  • บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกองแผนงาน
  • บริหารจัดการ Software ปฏิบัติงานของกองแผนงาน
  • บริหารระบบสารสนเทศ e-Budget ควบคู่กับงานแผนยุทธศาสตร์