ดาวน์โหลดเอกสาร


#1

Performance Agreement (PA) ของรองอธิการบดี

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#2

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#3

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (UP NGP)

แบบรายงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#5

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#6

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 12 เดือน (สำหรับหน่วยงานและส่วนงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#7

รายการตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#8

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รอบ 12 เดือน)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#9

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานในด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#10

Super KPI 2566 (รองอธิการบดี)

Super KPI งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด