ดาวน์โหลดเอกสาร


#1

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รอบ 12 เดือน)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#2

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานในด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#3

รายการตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#4

Super KPI 2566 (รองอธิการบดี)

Super KPI งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#5

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#6

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับหน่วยงาน 7(1) และ 7(2))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#7

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#8

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#9

แบบฟอร์มงบประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#10

(ร่าง) KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด