ดาวน์โหลดเอกสาร


#1

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รองอธิการบดี)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#2

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ (หน่วยงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#3

แบบฟอร์มการประเมินตนเองตามการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#4

แบบฟอร์มรายงานแผนปฎิบัติการ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#5

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองบริหารงานวิจัย)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#6

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (สถาบันนวัตกรรม)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#7

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม(ไต))

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#8

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (คณะทันตแพทย์)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#9

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (คณะแพทยศาสตร์)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

#10

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองบริการการศึกษา)

งานแผนยุทธศาสตร์
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด