ดาวน์โหลดเอกสาร


#1

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานแผนยุทธศาสตร์

#2

รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2567 - 2571

งานแผนยุทธศาสตร์

#3

แบบคำขอปรับปรุงข้อมูลการประเมิน UP ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบคำขอ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#4

แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านป้องกันการทุจริต (ITA - O30)

งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#5

แบบฟอร์มสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (ITA - O29)

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#6

แบบฟอร์มสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับหน่วยงาน) (ITA - O28)

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#7

แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับบุคคล)

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#8

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ITA - O17)

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#9

แบบฟอร์มความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ITA - O16)

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#10

แบบฟอร์มรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ITA - O14)

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส