ดาวน์โหลดเอกสาร


#1

แบบฟอร์มวิเคราะห์องค์กร (update 25/07/2566)

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#2

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567 (Update 03/08/2566)

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#3

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ/ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2571 (ระยะ5ปี)

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#4

กรอบแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

งานแผนยุทธศาสตร์

#5

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตัวเองตามแผน Re-Invent

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#6

Performance Agreement (PA) ของคณบดี

งานแผนยุทธศาสตร์

#7

Performance Agreement (PA) ของรองอธิการบดี

งานแผนยุทธศาสตร์

#8

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#9

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (UP NGP)

แบบรายงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#10

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

งานแผนยุทธศาสตร์