วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 • วิสัยทัศน์
  เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงบประมาณ วางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล.
 • พันธกิจ
  บริหารงบประมาณ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ วางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ กำกับ ติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาด้านศักยภาพฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย.
 • สมรรถนะหลัก
  เชี่ยวชาญ การบริหารงบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ.
 • ค่านิยมหลัก
  BEST ทำให้ดีที่สุด.
  • Beyond สร้างผลงานเหนือความคาดหมาย
  • Efficiency มีประสิทธิภาพเด่นชัด
  • Satisfied เป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • Teamwork ทีมงานพร้อมร่วมแรงร่วมใจให้งานสำเร็จ