วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • วิสัยทัศน์
    เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดทำงบประมาณวางแผน และพัฒนาเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย.
  • พันธกิจ
    จัดทำและวางแผนกลยุทธยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกำกับติดตามประเมินผลพัฒนาด้านศักยภาพและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย.
  • สมรรถนะหลัก
    เชี่ยวชาญการบริหารงบประมาณวางแผนและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ.