งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส


นางสาวชญาดา จีนเอียด

นางสาวชญาดา จีนเอียด

หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส


054-466-666 ต่อ 1092

amornpan.ta@up.ac.th

นางสาวสิริกานต์ จงถนอม

นางสาวสิริกานต์ จงถนอม

นักตรวจสอบภายใน


054-466-666 ต่อ 1092

sirikarn.jo@up.ac.th

นางสาวอัญชนา ปินตา

นางสาวอัญชนา ปินตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


054-466-666 ต่อ 1092

unchana.pi@up.ac.th

นายอาทิตย์ การดื่ม

นายอาทิตย์ การดื่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


054-466-666 ต่อ 1092

artid.ka@up.ac.th

1. หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
 • เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมภายในและจัดทำรายงานเสนอมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลตนเองที่ดีในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ โดยแบ่งภาระหน้าที่ ดังนี้

1) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 • รวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยาและสรุปผล การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับหน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • การรวบรวมและสรุปผลรายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับหน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อธิการบดีลงนาม และนำส่งหน่วยงานที่กำกับดูแลต่อไป
 • รวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง อาทิเช่น จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสถิติ เช่น ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเก่าและเข้าใหม่ ข้อมูลการจบการศึกษา ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลด้านทรัพยากร อาทิ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ข้อมูลด้านสารสนเทศ ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล และข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเคราะห์และสรุปผล ประกอบการรายงานผลในแต่ละประเด็นความเสี่ยง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
 • จัดทำแผน โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • จัดทำฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยสนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส และยั่งยืน และพัฒนาระบบสารสนเทศความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน

2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 • รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
 • ติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบและสั่งดำเนินการตามแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานธรรมาภิบาลได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อพัฒนางานธรรมาภิบาลระดับมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility)

ด้านการปฏิบัติการ (การจัดทำแผน UP-RM) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

 • ติดตาม คาดการณ์ การปรับเปลี่ยนนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมถึง เหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • ร่วมวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (SWOT Analysis) เพื่อกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ระยะสั้นและแผนระยะยาว
 • ร่วมวิเคราะห์ จัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโอกาสxผลกระทบ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี พร้อมทั้ง กรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการแก่หน่วยงานภายในทราบและดำเนินการต่อไป
 • หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปี
 • กลั่นกรอง ตรวจสอบ ประเมิน ปรับแก้ไขและสรุปแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น เสนอแก่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 • จัดทำข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน แจ้งแก่หน่วยงานเพื่อปรับแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผลสมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
 • เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พร้อมทั้งแผนระยะยาว แจ้งแก่หน่วยงานทราบและดำเนินการให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย