งานแผนยุทธศาสตร์


นางสาวอัมพิกา อัมพุธ

นางสาวอัมพิกา อัมพุธ

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์


054-466-666 ต่อ 1095

ampika.am@up.ac.th

นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์

นางสาวพัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1095

phanchita.ja@up.ac.th

นายนวพันธ์ุ วิรัตน์เกษม

นายนวพันธ์ุ วิรัตน์เกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1095

nawapan.wi@up.ac.th

นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


054-466-666 ต่อ 1095

nattapong.ya@up.ac.th

งานแผนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนโครงการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย
 • จัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีของมหาวิทยาลัย
 • รายงานข้อมูลพื้นฐานต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจำปี
 • บริหารจัดการเครือข่ายแผนงานของมหาวิทยาลัย
 • บริหารระบบสารสนเทศ e-Budget ควบคู่กับงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย อว.

โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขป ดังนี้

สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังทั้งด้านผลผลิต และผลลัพธ์ ทั้งระดับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสังกัด

 • ประสานงานและดำเนินงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี
 • ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับแผน โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนอื่นๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น)
 • ประสานงานให้มีการดำเนินการตามแผนและนำแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
 • สร้างกลไกในการประสานนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการเข้าบรรจุในแผน
 • ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/แผนพัฒนาการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 • ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทำรายงานผลการประเมิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้อำนวยการมอบหมาย