ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Apichet Panya / 04 ก.พ. 2565 / เปิดอ่าน 111 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. กองแผนงาน ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมทั้งชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยประธาน รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ (รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน) นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี (เลขานุการ) พร้อมด้วยคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการประเมิน UP ITA ระดับหน่วยงาน (เตรียมความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย ช่วงระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 18 มีนาคม พ.ศ. 2565)รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ได้สะท้อนประสิทธิภาพและการรับรู้ต่อหน่วยงานตนเอง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานของระดับหน่วยงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบของระดับมหาวิทยาลัย กำกับติดตามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น