ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมบุคลากรภายในกองแผนงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมบุคลากรภายในกองแผนงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Apichet Panya / 11 ก.พ. 2565 / เปิดอ่าน 849 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. กองแผนงาน ได้จัดประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565 นำโดย นางสาวฐิติพร มณีจันสุข (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) พร้อมด้วยกรรมการ ได้แก่ หัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพองค์กร หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส และบุคลากรกองแผนงาน โดยผู้อำนวยการกองแผนงานได้แจ้งแก่บุคลากรทุกคนรับทราบ แนวทางขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรกองแผนงานทุกคน ได้ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด โดยให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ชี้แจงแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับ กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานภายในหน่วยงาน โดยที่ประชุมมีมติ มอบหมายหัวหน้างานทุกงาน กำกับติดตามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของกองแผนงานตามหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน เช่น การปฏิบัติงาน การให้บริการ การสื่อสารและระบบสารสนเทศ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เป็นรูปธรรม

แกลเลอรี่


การประชุมบุคลากรภายในกองแผนงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมบุคลากรภายในกองแผนงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมบุคลากรภายในกองแผนงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมบุคลากรภายในกองแผนงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมบุคลากรภายในกองแผนงาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ตามนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น