ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรทุกคน ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรทุกคน ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โดย : Apichet Panya / 09 ก.พ. 2565 / เปิดอ่าน 885 ครั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy โดยกำหนดประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวแก่ฝ่ายบริหารหน่วยงานและบุคลากรทุกคน รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

กองแผนงาน จึงตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรทุกคน จึงประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด และมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ สู่วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมภายใต้ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

แกลเลอรี่


ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรทุกคน ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น