ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรกองแผนงาน ร่วมกล่าวปฏิญาณตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บุคลากรกองแผนงาน ร่วมกล่าวปฏิญาณตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

โดย : Apichet Panya / 15 ก.พ. 2565 / เปิดอ่าน 753 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรกองแผนงาน ร่วมกล่าวปฏิญาณตนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยประกาศเจตนารมณ์ “ บุคลากรกองแผนงานทุกคน จะยึดมั่นดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จะดำรงไว้ซึ่งทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ จะปฏิบัติงานด้วยจิตบริการต่อสาธารณะ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะประพฤติ ปฏิบัติตน โดยรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ”

นอกจากนี้ ได้ร่วมกันถ่ายภาพรณรงค์แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริต กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

แกลเลอรี่


บุคลากรกองแผนงาน ร่วมกล่าวปฏิญาณตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น