ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : Apichet Panya / 08 เม.ย. 2565 / เปิดอ่าน 126 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ) พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงาน (กรรมการ) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5 (1/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในปีปัจจุบันและปีถัดไปร่วมกัน ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประกอบด้วยการประเมินผลทั้งหมด ๓ ส่วน ได้แก่ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้บริหารของส่วนงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนพันธกิจด้านบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน “ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ทั้งในขณะ ก่อน หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนจะมุ่งสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน” ให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยจิตบริการต่อสาธารณะ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะประพฤติ ปฏิบัติตนทัศนคติและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันถ่ายภาพรณรงค์แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริต กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในการประชุมดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีผลการประเมิน ระดับ AA และ ระดับ A รวมจำนวน 26 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด 39 หน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของหน่วยงานให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้นไป

UP ITA 2022 ระดับ AA คะแนน 95.00 – 100 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองแผนงาน กองกลาง และกองคลัง

UP ITA 2022 ระดับ A คะแนน 85.00 – 94.99 จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และกองกิจการนิสิต

ภาพ : APICHET7977

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น