ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โดย : Apichet Panya / 11 ม.ค. 2566 / เปิดอ่าน 407 ครั้ง

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการยืนหยัดต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 92 (1/2566) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

ในการประชุมดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด จากผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนจะมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้เกิดขึ้นในองค์กรแก่ผู้เรียนและบุคลากรอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันถ่ายภาพและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และมีมติมอบหมายผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กำกับติดตามให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยรับทราบ

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น