ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : Apichet Panya / 13 ม.ค. 2566 / เปิดอ่าน 677 ครั้ง
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงาน จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (ประธานคณะทำงานฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี (คณะทำงานและเลขานุการ) นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อำนวยการกองแผนงาน (คณะทำงานและเลขานุการ) นางสาวชญาดา จีนเอียด หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส (ผู้ช่วยเลขานุการ) พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานและผู้แทนคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 40 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 108 คน

วัตถุประสงค์ของการประชุมและการมอบหมายการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

  • แจ้งประกาศนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงานกำกับติดตามให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
  • มอบหมายให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัดปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง
  • เผยแพร่ชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบด้านข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
  • ร่วมกันกำหนดแผนงาน กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และมอบหมายหน่วยงานผู้รับชอบในการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และการเตรียมความพร้อมในการประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีส่วนร่วม
  • เผยแพร่ชี้แจงการจัดทำแผนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมตามกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมิน ชุนชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมประจำปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อกำหนดแผนงานและมอบหมายหน่วยงานผู้รับชอบในการกำกับติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อควรปรับปรุงพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และเป็นรูปธรรม

ภาพ : อภิเชษฐ ปัญญา

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น