ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โดย : Apichet Panya / 26 ม.ค. 2566 / เปิดอ่าน 653 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้อำนวยการกองแผนงาน, หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส, หัวหน้างานงบประมาณ, หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์, หัวหน้างานธุรการ, หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรกองแผนงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ณ ห้องประชุม กองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยกระดับการดำเนินงานของกองแผนงาน ให้สอดคล้องตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมในการประชุม ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองแผนงานทุกคน ได้ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ “กองแผนงาน เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของกองแผนงานทุกคน งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน ยืนหยัดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนจะร่วมกันบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน และรักษาไว้ซึ่งทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะประพฤติและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้บุคลากรกองแผนงานทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกและเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้มอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่มหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง

การประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของกองแผนงาน มีส่วนร่วมในการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ UP ITA และร่วมกันจัดทำข้อมูลของกองแผนงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมหารือเกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อเสนอแนะด้านข้อมูล OIT กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบของข้อมูล OIT (O1 - O43) กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ มอบหมายหัวหน้างานทุกงานของกองแผนงาน กำกับติดตามให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของกองแผนงานให้ครบถ้วนตามจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำ รวมทั้งให้มีการจัดทำข้อมูลด้าน OIT (O1 - O43) กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) โดยรายงานแก่มหาวิทยาลัยตามระบบ UP ITA และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของกองแผนงาน ภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ภาพ : ณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา

แกลเลอรี่


ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา

แสดงความคิดเห็น