กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดทำงบประมาณวางแผน และพัฒนาเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ข่าวและกิจกรรมของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวฐิติพร มณีจันสุข

“ เชี่ยวชาญการบริหารงบประมาณ การวางแผน การถ่ายทอด สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศทันสมัยและโปร่งใส ”

นางสาวฐิติพร มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน