ข่าวสาร และ กิจกรรม

เชี่ยวชาญการบริการงบประมาณ การวางแผน

การถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ทันสมัย และโปร่งใส 

นาวสาวฐิติพร มณีจันสุข

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

ประกาศ  จัดซื้อจัดจ้าง

บริการ  E-Service

ช่องทาง เข้าถึงเว็บไซต์บริการต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระบบ

E-Budget

ระบบจัดการงบประมาณ และ

เอกสารต่างๆ

เข้าสู่ระบบ

ระบบ

UP-ITA

ระบบประเมินความโป่งใส OIT IIT EIT 


เข้าสู่ระบบ


UP-Services

รวมเว็บไซต์การให้บริการต่างๆ


 เข้าสู่ระบบ

ระบบ

UP-Risk

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

เร็วๆนี้

ระบบ

ประมวลจริยธรรม 

ระบบรับฟังความคิดเห็น ทั้งจากคนภายในและภายนอก 

เข้าสู่ระบบ

จำลอง

E-Budget

ระบบจัดการงบประมาณ และ

เอกสารต่างๆ

เข้าสู่ระบบ