กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงบประมาณ
วางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ข่าวและกิจกรรมของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวฐิติพร มณีจันสุข

“ เชี่ยวชาญ การบริหารงบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ”

นางสาวฐิติพร มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน