ติดต่อเรา 054-466-666  plan.stg.up@gmail.com
Follow us

ข่าวสารและ กิจกรรม

"    เชี่ยวชาญการบริการงบประมาณ การวางแผน การถ่ายทอด สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทันสมัย และโปร่งใส  "


นาวสาวฐิติพร มณีจันสุข

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

บริการ E-Service

ช่องทาง เข้าถึงเว็บไซต์บริการต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยง่าย

ระบบ E-Budget

ระบบจัดการงบประมาณ และ เอกสารต่างๆ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระบบ UP-ITA

ระบบประเมินความโป่งใส                          OIT IIT EIT มหาวิทยาลัยพะเยา

ระบบ UP-Services

รวมเว็บไซต์การให้บริการต่างๆ            มหาวิทยาลัยพะเยา            

ระบบ UP-Risk

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง      มหาวิทยาลัยพะเยา

(พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้)

ระบบ ประมวลจริยธรรม ฯ

ระบบรับฟังคสามคิดเห็น มหาวิทยาลัยพะเยา

ระบบ การลา

ระบบลา และยื่นเอกสารต่างๆ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระบบ E-Budget

ระบบจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(จำลองการใช้งาน)