ดาวน์โหลดเอกสาร


#1

กรอบแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

งานแผนยุทธศาสตร์

#2

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตัวเองตามแผน Re-Invent

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#3

Performance Agreement (PA) ของคณบดี

งานแผนยุทธศาสตร์

#4

Performance Agreement (PA) ของรองอธิการบดี

งานแผนยุทธศาสตร์

#5

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#6

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (UP NGP)

แบบรายงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#7

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

งานแผนยุทธศาสตร์

#8

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

งานแผนยุทธศาสตร์

#9

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 12 เดือน (สำหรับหน่วยงานและส่วนงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#10

รายการตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์