ดาวน์โหลดเอกสาร


#11

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

งานแผนยุทธศาสตร์

#12

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 12 เดือน (สำหรับหน่วยงานและส่วนงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#13

รายการตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์

#14

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รอบ 12 เดือน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#15

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานในด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#16

Super KPI 2566 (รองอธิการบดี)

Super KPI งานแผนยุทธศาสตร์

#17

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#18

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับหน่วยงาน 7(1) และ 7(2))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#19

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#20

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ