ดาวน์โหลดเอกสาร


#11

Super KPI 2566 (รองอธิการบดี)

Super KPI งานแผนยุทธศาสตร์

#12

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#13

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับหน่วยงาน 7(1) และ 7(2))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#14

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#15

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ

#16

แบบฟอร์มงบประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ

#17

(ร่าง) KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์

#18

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รองอธิการบดี)

งานแผนยุทธศาสตร์

#19

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ (หน่วยงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#20

แบบฟอร์มการประเมินตนเองตามการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์