ดาวน์โหลดเอกสาร


#21

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับหน่วยงาน 7(1) และ 7(2))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#22

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#23

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ

#24

แบบฟอร์มงบประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ

#25

(ร่าง) KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์

#26

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รองอธิการบดี)

งานแผนยุทธศาสตร์

#27

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ (หน่วยงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#28

แบบฟอร์มการประเมินตนเองตามการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#29

แบบฟอร์มรายงานแผนปฎิบัติการ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#30

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองบริหารงานวิจัย)

งานแผนยุทธศาสตร์