ดาวน์โหลดเอกสาร


#21

แบบฟอร์มรายงานแผนปฎิบัติการ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

งานแผนยุทธศาสตร์

#22

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองบริหารงานวิจัย)

งานแผนยุทธศาสตร์

#23

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (สถาบันนวัตกรรม)

งานแผนยุทธศาสตร์

#24

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม(ไต))

งานแผนยุทธศาสตร์

#25

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (คณะทันตแพทย์)

งานแผนยุทธศาสตร์

#26

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (คณะแพทยศาสตร์)

งานแผนยุทธศาสตร์

#27

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองบริการการศึกษา)

งานแผนยุทธศาสตร์

#28

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองกิจการนิสิต)

งานแผนยุทธศาสตร์

#29

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (Citcom)

งานแผนยุทธศาสตร์

#30

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (เศรษฐกิจพอเพียง)

งานแผนยุทธศาสตร์