ดาวน์โหลดเอกสาร


#31

แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำเนินงานในด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย

แบบฟอร์ม งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส

#32

Super KPI 2566 (รองอธิการบดี)

Super KPI งานแผนยุทธศาสตร์

#33

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#34

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับหน่วยงาน 7(1) และ 7(2))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#35

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับส่วนงาน 7(3) และ 7(4))

แบบฟอร์ม งานแผนยุทธศาสตร์

#36

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ

#37

แบบฟอร์มงบประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์ม งานงบประมาณ

#38

(ร่าง) KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

งานแผนยุทธศาสตร์

#39

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI รองอธิการบดี)

งานแผนยุทธศาสตร์

#40

รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ (หน่วยงาน)

งานแผนยุทธศาสตร์