ดาวน์โหลดเอกสาร


#31

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (คณะแพทยศาสตร์)

งานแผนยุทธศาสตร์

#32

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองบริการการศึกษา)

งานแผนยุทธศาสตร์

#33

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (กองกิจการนิสิต)

งานแผนยุทธศาสตร์

#34

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (Citcom)

งานแผนยุทธศาสตร์

#35

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (เศรษฐกิจพอเพียง)

งานแผนยุทธศาสตร์

#36

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

งานแผนยุทธศาสตร์

#37

แบบฟอร์มแนบใบปะหน้ารายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#38

แบบฟอร์มโครงสร้างคณะและวิทยาลัย ปี 2563 (ปรับให้คณะแก้ไข)

งานแผนยุทธศาสตร์

#39

แบบฟอร์มสรุปการยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#40

Template Super KPI คณบดี

งานแผนยุทธศาสตร์