ดาวน์โหลดเอกสาร


#31

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

งานแผนยุทธศาสตร์

#32

แบบฟอร์มแนบใบปะหน้ารายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#33

แบบฟอร์มโครงสร้างคณะและวิทยาลัย ปี 2563 (ปรับให้คณะแก้ไข)

งานแผนยุทธศาสตร์

#34

แบบฟอร์มสรุปการยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#35

Template Super KPI คณบดี

งานแผนยุทธศาสตร์

#36

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ปี 2563 ราย 6 เดือน

งานแผนยุทธศาสตร์

#37

เอกสารบรรยายโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษา (Reinventing University System) วันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานแผนยุทธศาสตร์

#38

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#39

แบบฟอร์มรายงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 เป็นเล่ม)

แบบฟอร์มกอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#40

แบบฟอร์มรายงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 เป็นเล่ม)

แบบฟอร์มคณะ งานแผนยุทธศาสตร์