ดาวน์โหลดเอกสาร


#41

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ปี 2563 ราย 6 เดือน

งานแผนยุทธศาสตร์

#42

เอกสารบรรยายโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษา (Reinventing University System) วันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานแผนยุทธศาสตร์

#43

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#44

แบบฟอร์มรายงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 เป็นเล่ม)

แบบฟอร์มกอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#45

แบบฟอร์มรายงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 เป็นเล่ม)

แบบฟอร์มคณะ งานแผนยุทธศาสตร์

#46

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2563 (Super KPI)

แบบฟอร์มคณะ งานแผนยุทธศาสตร์

#47

ตัวอย่างคำอธิบายตัวชี้วัด

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#48

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กอง/ศูนย์

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#49

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ คณะ/หน่วยงาน/กอง ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#50

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565-2569

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์