ดาวน์โหลดเอกสาร


#41

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2563 (Super KPI)

แบบฟอร์มคณะ งานแผนยุทธศาสตร์

#42

ตัวอย่างคำอธิบายตัวชี้วัด

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#43

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กอง/ศูนย์

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#44

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ คณะ/หน่วยงาน/กอง ประจำปี พ.ศ. 2565

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#45

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565-2569

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#46

แนวทางการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#47

ตัวอย่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ตัวอย่างที่ 2)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#48

ตัวอย่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ตัวอย่างที่ 1)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#49

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#50

SDGs data guide impact v1.5.1-4

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์