ดาวน์โหลดเอกสาร


#51

แนวทางการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#52

ตัวอย่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ตัวอย่างที่ 2)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#53

ตัวอย่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ตัวอย่างที่ 1)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#54

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#55

SDGs data guide impact v1.5.1-4

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#56

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#57

นโยบายและวิสัยทัศน์ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#58

เล่มแผนยุทธศาสตร์ (ร่าง)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#59

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 2553-2560

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#60

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2553-2560

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ