ดาวน์โหลดเอกสาร


#51

แบบสอบถามเพื่อเตรียมวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยแนวทาง EdPEX (เศรษฐกิจพอเพียง)

งานแผนยุทธศาสตร์

#52

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

งานแผนยุทธศาสตร์

#53

แบบฟอร์มแนบใบปะหน้ารายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#54

แบบฟอร์มโครงสร้างคณะและวิทยาลัย ปี 2563 (ปรับให้คณะแก้ไข)

งานแผนยุทธศาสตร์

#55

แบบฟอร์มสรุปการยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#56

Template Super KPI คณบดี

งานแผนยุทธศาสตร์

#57

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ปี 2563 ราย 6 เดือน

งานแผนยุทธศาสตร์

#58

เอกสารบรรยายโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษา (Reinventing University System) วันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานแผนยุทธศาสตร์

#59

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2564

งานแผนยุทธศาสตร์

#60

แบบฟอร์มรายงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 เป็นเล่ม)

แบบฟอร์มกอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์