ดาวน์โหลดเอกสาร


#51

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#52

นโยบายและวิสัยทัศน์ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#53

เล่มแผนยุทธศาสตร์ (ร่าง)

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กอง/ศูนย์ งานแผนยุทธศาสตร์

#54

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 2553-2560

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#55

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2553-2560

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#56

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#57

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#58

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ SAR เก่า อื่นๆ

#59

รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

#60

ปฏิทินการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) พ.ศ. 2564-2566 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร